Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nationalekonomi 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HNAB02
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall fördjupa sina kunskaper i ekonomisk teori och dess tillämpningar.
Kursinnehåll
Kursen består av fyra delkurser på 5 poäng vardera. Uppsatsen och två av de andra delkurserna är obligatoriska. Efter särskild prövning kan enskild studerande få byta ut uppsatsen mot annan 5-poängskurs på B- eller C-nivå. Utbudet av valbara kurser kan variera från ett år till ett annat.

Obligatoriska delkurser

Mikroekonomisk teori, 5 poäng (Microeconomic Theory)
I kursen behandlas områden som konsumentteori, producentteori, spelteori, resursfördelning över tiden och välfärdsteori.

Makroekonomisk teori, 5 poäng (Macroeconomic Theory)
Pris- och kostnadsnivåns samt den externa balansens påverkan på inkomstbildningen analyseras. Interdependensen mellan olika sektorer, såsom arbetsmarknad, offentlig och privat sektor, behandlas. I kursen ingår dessutom konjunkturteori samt analys av förutsättningar för en aktiv stabiliseringspolitik.

Uppsats, 5 poäng (Independent Study)
I uppsatsarbetet utnyttjas och fördjupas de teoretiska kunskaper som inhämtas i fördjupningskurserna. Uppsatsen skall presenteras på seminarium. I kursen ingår att opponera på annan studerandes uppsats.

Valbara delkurser

Den offentliga sektorn i en marknadsekonomi, 5 poäng (Public finance)
Kursen behandlar den offentliga sektorns olika roller i marknadsekonomin. Detta gäller dels rollen som producent och finansiär av offentlig konsumtion, dels rollen som övervakare och reglerare av den privata, marknadsstyrka sektorn. Exempel på frågor som tas upp är kollektiva nyttigheter, naturliga monopol, avgiftsfinansiering, beskattningsteori, regleringar och fördelningspolitik.

Tillväxt och produktivitet, 5 poäng (Economic Growth and Productivity)
I kursen behandlas den ekonomiska tillväxtens drivkrafter och verkningar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektionsundervisning, handledning och seminarier.
Examination
Prov sker i form av tentamen vid slutet av varje avsnitt eller i form av fortlöpande prov inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi 1 med minst 15 p godkända (motsvarande).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nationalekonomi 2
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HNAB02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       NAA   SA  
Fastställd av styrelsen vid EKI - Ekonomiska institutionen 1997-03-20 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.