Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nationalekonomi 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HNAB02
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall fördjupa sina kunskaper i ekonomisk teori och dess tilllämpningar.
Kursinnehåll
Kursen består av fyra delkurser på 5 poäng vardera. En delkurs, Makroekonomisk teori, 5poäng, är obligatorisk. Utbudet av övriga delkurser kan variera från en termin till en annan.

Obligatorisk delkurs

2.1 Makroekonomisk teori, 5 poäng
(Macroeconomic Theory)

Delkursen behandlar den moderna teoribildningen inom det makroekonomiska området med tonvikt på sysselsättningens och penningvärdets bestämningsfaktorer. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den ekonomiska politikens möjligheter och begränsningar.

Övriga delkurser

2.2 Marknadsstruktur och företagsstrategi, 5 poäng
(Industrial Organization)

Delkursen är en fördjupning inom mikroekonomisk teori och handlar om efterfrågemönster och påverkan, företagsmodeller och marknadsformer, beteende och strategi, information och reklam samt företagsutveckling och teknisk utveckling.

2.3 Den offentliga sektorn i en marknadsekonomi, 5 poäng
(Public finance)

Delkursen behandlar den offentliga sektorns olika roller i en marknadsekonomi, dels rollen som producent och finansiär av offentlig konsumtion, dels rollen som övervakare och reglerare av den privata, marknadsstyrda sektorn. Exempel på områden som tas upp är kollektiva nyttigheter, naturliga monopol, avgiftsfinansiering, beskattning, regleringar och fördelningspolitik.

2.4 Tillväxt och produktivitet, 5 poäng
(Economic Growth and Productivity)

Delkursen handlar om olika teorier som förklarar den ekonomiska tillväxtens drivkrafter. Sambandet mellan tillväxt och strukturomvandling, tillväxt och konjunktursvängningar, utvecklingsteorins framväxt och Sveriges tillväxt i ett internationellt perspektiv behandlas.

2.5 Finansiella marknader, 5 poäng
(Financial Markets)

De finansiella marknadernas mekanismer, deras aktörer och speciellt deras betydelse för samhällsekonomin behandlas ur ett internationellt perspektiv.

2.6 Matematiska metoder i nationalekonomi, 5 poäng
(Mathematical Methods in Economics)

Statisk jämviktsanalys, komparativ statisk analys, optimeringsproblem och dynamisk analys är de områden som ingår i delkursen.

2.7 Internationell ekonomi, 5 poäng
(International Economics)

Internationell handelsteori och politik, välfärdseffekter av handel, faktorrörlighet samt globalisering och regionalisering uppmärksammas inom delkursen.

2.8 Environmental Law and Economics, 5 poäng
(The course is given in English)

The course includes an economic analysis of environmental principles such as sustainable development and polluter pays principle as well as specific laws e.g. land laws, city planning, production and emission standards, licenses, safety regulations, civil liability, administrative and criminal sanctions, taxes, deposits and compulsory insurance.

2.9 Räntebärande finansiella instrument, 5 poäng
(Fixed Income Financial Assets)

Marknader för räntebärande instrument sätts i ett internationellt makroekonomiskt perspektiv, vilket inkluderar bl.a. penningpolitikens effekter på finansiella marknader. Prissättning på räntebärande instrument, alternativa portföljstrategier, valuta- och ränterisker, avkastningskurvor etc. beskrivs och analyseras med hänsyn taget till bl.a. penningpolitiken, valutapolitiken och konjunkturutveckling.

2.10 Finansieringsteori, 5 poäng
(Corporate Finance)

Företag belyses ur ett investerings- och finansieringsteoretiskt perspektiv. Centrala begrepp är värde, avkastning och risk.

2.11 Nationalekonomi och tjänstesektorn, 5 poäng
(Economics and the Service Sector)

Utifrån grundläggande kunskaper om mikroekonomisk teori analyseras de anpassningar och förändringar av teorin som utvecklingen av samhällsekonomi och teknik i modern tid kräver. Bl. a analyseras varu- och tjänsteproduktion och dess lokalisering i tid och rum.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, handledning och seminarier.
Examination
Prov sker i form av tentamen vid slutet av varje delkurs
eller i form av fortlöpande prov inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former.

Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov erbjuds normalt tillfälle att delta i två extra prov.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi 1 med minst 15 p godkända (motsvarande).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nationalekonomi 2
Economics 2
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr:   Kurskod: HNAB02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       NAA   SA