Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genus och ekonomi, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HNAA15
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig kunskap om vad ett genusperspektiv på ekonomiska förhållanden och ekonomisk teori kan innebära och hur genusaspekter på samhällsekonomin kan analyseras med hjälp av ekonomisk teori.
Kursinnehåll
Välfärds- och inkomstfördelning ur genusperspektiv. Diskriminering på arbets- och andra marknader. Ekonomisk analys av hushåll/familj. Är ekonomisk teori genusneutral?
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning består av föreläsningar och seminarier.
Examination


Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet

Betyg
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genus och ekonomi
Economics of gender
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HNAA15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A   G     NAA   SA