Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Finansiell ekonomi, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HNAA14
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig grundläggande finansiell teori samt realiakunskaper om det finansiella systemet, om aktörerna och om instrumenten på de finansiella marknaderna.
Kursinnehåll
Hushållet och företaget kommer att belysas ur ett inkomstomfördelnings-, ett investerings- och ett finansieringsteoretiskt perspektiv. Centrala begrepp är sparande, finansiering, pris/värde, avkastning och risk.

Kursen kommer att behandla grundläggande teori och realia om:
- Det finansiella systemet, dess organisation och dess funktion.
- Aktörerna, de finansiella marknadsplatserna och de finansiella instrumenten.
- Hushållets och företagets finansiella problem.
- Tidsvärdet av pengar/kassaflöden.
- Värdering av obligationer och aktier.
- Riskhantering via portföljdiversifiering.
- Prissättning av finansiella instrument (CAPM).
- Prissättning av och riskhantering via terminskontrakt.
- Prissättning av och riskhantering via optionskontrakt.
- Företagets kapitalstruktur.
- Företagets utdelningspolitik.
Efter kursens slutförande skall den studerande:
- Förstå det finansiella systemets konstruktion, organisering och funktion.
- Förstå hushållets och företagets finansiella problem och de lösningar som de finansiella marknaderna erbjuder.
- Kunna beräkna tidsvärdet av kassaflöden samt pris och avkastning från obligationer.
- Kunna tillämpa modeller för beräkning av aktievärde.
- Kunna bedöma, hantera och skatta grundläggande finansiella risker.
- Kunna bedöma effekter för avkastning och risk av företags val av kapitalstruktur och utdelningspolitik.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning består av föreläsningar, finanslaborationsövningar, och övningslektioner.
Examination
Examination sker i form av skriftlig tentamen vid kursens slut.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Finansiell ekonomi
Finance Theory
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HNAA14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A-B       NAA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-09-20.