Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonomisk analys av sport - klubbar, ligor, utövare och publik, del II, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HNAA12
Mål
Kursen syftar till att den studerande med hjälp av ekonomisk teori skall kunna analysera olika intressenters beteenden med anknytning till sportområdet. Uppkomsten av indirekta marknader, t ex för sändningsrättigheter, sponsring, tillbehör och researrangemang analyseras ur ett konkurrensperspektiv, liksom den offentliga sektorns betydelse för, och beroende av, sportområdet. Betydelsen av ungdoms- och motionsverksamhet kommer också att belysas.
Kursinnehåll
*Vilka aktörer har intressen av sportmarknaderna – direkt och indirekt?
*Hur yttrar sig dessa intressen och vad betyder detta ur privat- och samhällsekonomisk synvinkel?
*Hur kan man förstå prisbildningen när det gäller sändningsrättigheter, reklamplatser och tillbehör?
*Ur vilket/vilka socioekonomiska perspektiv kan man förstå olika aktörers beteenden?
*Vilken roll spelar den offentliga sektorn på olika nivåer respektive frivilliga insatser för olika delar av sportmarknaden?
*Vad är det samhällsekonomiska värdet av ”sportproduktion”?
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.
Examination
Examinationen består av aktivt deltagande på seminarier samt av essäuppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Ekonomisk analys av sport - klubbar, ligor, utövare och publik I, eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonomisk analys av sport - klubbar, ligor, utövare och publik, del II
The Economics of Sport, part II
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HNAA12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A-B       NAA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-01-12.