Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonomisk analys av sport - klubbar, ligor, utövare och publik I, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HNAA11
Mål
Kursen syftar till att den studerande med hjälp av ekonomisk teori skall kunna analysera olika aktörers beteenden inom området för tävlingssport.
Kursinnehåll
*Vad innebär en sportmarknad – vad är produkt, producenter och konsumenter?
*Hur yttrar sig konkurrens och samarbete inom detta område, när det gäller olika typer av aktörer?
*Hur kan man förstå prisbildningen när det gäller löner och övergångssummor?
*Vad är det samhällsekonomiska värdet av ”sportproduktion”?
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.
Examination
Examinationen består av aktivt deltagande på seminarier samt av essäuppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs allmän behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonomisk analys av sport - klubbar, ligor, utövare och publik I
The Economics of Sport, part I
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HNAA11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A-B       NAA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-01-12.