Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Finansiell investeringsteori, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HNAA10
Mål
Efter genomgången kurs skall den studerande
- visa grundläggande kunskaper om finansiell investeringsteori.
- visa förmåga att självständigt och kritiskt, utifrån portföljvalsteori, konstruera fullskaliga portföljer av värdepapper.
Kursinnehåll
Kursen fokuserar särskilt på modern portföljvalsteori i relation till aktieplaceringar. Finansiell teori och empiri kring prisbildningen på finansiella tillgångar och hantering av finansiella risker är centralt för kursen. Modern finansiell psykologi (”behavioural finance”) tas upp i syfte att belysa några av de fällor som investerare ställs inför i sin roll som portföljförvaltare.

Under kursen tillämpas portföljvalsteori praktiskt på fiktiva portföljer av aktier som kursdeltagarna satt samman och förvaltar. Portföljerna och hur de utvecklas utvärderas med hjälp av finansiell teori.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, projektuppgifter och finanslaborationsövningar. En stor del av kursen genomförs i börssalen. Fullskaliga modeller för minimering av prisrisker kommer att byggas i Excel.
Examination
Examination sker i form av inlämningsuppgifter och muntlig presentation av projektuppgift.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Finansiell investeringsteori
Investment
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionenIEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: HNAA10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A   G     NAA   SA