Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Finansiell investeringsteori , 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HNAA10
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om finansiell investeringsteori. Kursen syftar till att både ge teoretisk grund och praktisk träning via börssalsövningar och finansiellt modellbygge i Excel.
Kursinnehåll
Huvudmålet med kursen är att introducera finansiell investeringsteori som har stor praktiskt värde för dem som investerar på finansiella marknader. Kursen fokuserar särskilt på modern portföljvalsteori i relation till aktieplaceringar. Finansiell teori och empiri kring prisbildningen på finansiella tillgångar och hantering av finansiella risker är centralt för kursen. Modern finansiell psykologi (”behavioural finance”) tas upp i syfte att belysa några av de fällor som investerare ställs inför i sin roll som portföljförvaltare.

Under kursen tillämpas portföljvalsteori praktiskt på fiktiva portföljer av aktier som kursdeltagarna satt samman och förvaltar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och finanslaborationsövningar. En stor del av kursen kommer att genomföras i börssalen. Fullskaliga modeller för minimering av prisrisker kommer att byggas i Excel.
Examination
Examination sker i form av inlämningsuppgifter och muntlig presentation.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Finansiell investeringsteori
Investments
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HNAA10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A-B       NAA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-09-20.