Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonomisk doktrinhistoria, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HNAA09
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig kunskap om det ekonomiska tänkandets utveckling och förståelse för drivkrafter bakom dessa förändringar.
Kursinnehåll
Den historiska utvecklingen av ekonomisk teori och metod, från merkantilismen till våra dagar. De s k klassiska nationalekonomerna (Smith, Ricardo, Malthus, Mill) behandlas, liksom Marx. Framväxten av den neoklassiska mikroteorin och dess utveckling under 1900-talet och den förändrade synen på möjligheten att föra en stabiliserande ekonomisk politik på makronivå tas också upp. Ett viktigt inslag i kursen är hur metodsynsätt och domän för den ekonomiska disciplinen förändrats och hur ekonomiämnet förhåller sig till andra samhällsvetenskaper.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Examination
Examination sker i form av skriftlig tentamen vid kursens slut samt löpande inlämningsuppgifter under kursens gång.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonomisk doktrinhistoria
History of Economic Thought
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HNAA09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       NAA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2004-12-13.