Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nationalekonomi 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HNAA04
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall inhämta grundläggande kunskaper i ekonomisk teori och den nationalekonomiska begreppsapparaten samt viss förmåga att kritiskt tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem.
Kursinnehåll
Kursen består av tre delkurser, Mikro- och välfärds- ekonomi, 8 poäng, Makroekonomi och stabiliserings- politik, 7 poäng och Valbar kurs, 5 poäng.

2.1 Mikro- och välfärdsekonomi, 8 poäng

Delkursen handlar om resursfördelningsprocessen i marknadsekonomier. På marknader för varor, tjänster, kapital och arbetskraft fattas mängder av beslut som via prisbildningen styrs hur resurserna i ett samhälle används. Aktörerna på dessa marknader, hur marknaderna fungerar, hur politiska beslut påverkar och effektiviteten i resursfördelningen studeras.

Internationell resursfördelning, uppkomsten av handel mellan länder och välfärdseffekter av handel och handelspolitik, analyseras också.

2.2 Makroekonomi och stabiliseringspolitik,
7 poäng

Delkursen behandlar makroekonomiska begrepp och teorier. Resursutnyttjande, speciellt sysselsättningsnivå, den allmänna prisnivån och dess förändring, transak- tioner mellan länder samt sambanden mellan real och finansiell marknad analyseras. Dessutom behandlar kursen möjligheterna att påverka dessa storheter med ekonomisk politik. Särskild tonvikt läggs vid för- hållanden i och problem för en liten omvärldsberoende ekonomi som den svenska.

Utbudet av valbara kurser kan variera från termin till termin. Exempel på sådana kurser är:

2.3 Ekonomisk politik, 5 poäng

I denna delkurs studeras den ekonomiska politikens mål och medel på både mikro- och makronivå. En teoretisk och empirisk bakgrund till olika sätt att se på den ekonomiska politikens möjligheter och begräns- ningar tas upp och den offentliga sektorns roll i marknadsekonomin diskuteras.

2.4 Internationell ekonomi, 5 poäng
(International Economics)

Internationell handelsteori och politik, välfärdseffekter av handel, faktorrörlighet samt globalisering och regionalisering uppmärksammas inom delkursen.

2.5 Ekonomisk samhällsanalys
(Economics and Society)

Kursen behandlar genomgripande förändringar i de utvecklade industriländernas produktions- och konsumtionsstrukturer, t ex övergången ett postindustriellt samhälle och globalisering av såväl produktion som konsumtion. Orsaker till dessa förändringar och konsekvenser för den enskilda människans livsvillkor diskuteras utifrån ekonomisk teori.

2.6 Finansiell ekonomi, 5 poäng
(Finance)

Grundläggande finansiell teori samt realiakunskaper om det finansiella systemet, om aktörerna och om instrumenten på de finansiella marknaderna. Hushållet och företaget kommer at belysas ur ett inkomstfördelnings-, ett investerings- och ett finansieringsteoretiskt perspektiv.

2.11 Ekonomisk analys av sport I, 5 poäng

Kursen syftar till att den studerande med hjälp av ekonomisk teori skall kunna analysera olika aktörers beteenden inom området för tävlingssport. Exempel på frågeställningar som behandlas är:

*Vad innebär en sportmarknad – vad är produkt,
producenter och konsumenter?
*Hur yttrar sig konkurrens och samarbete inom detta
område, när det gäller olika typer av aktörer?
*Hur kan man förstå prisbildningen när det gäller löner
och övergångssummor?
*Vad är det samhällsekonomiska värdet av
”sportproduktion”?
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, handledning och seminarier.
Examination
Prov sker i form av tentamen vid slutet av varje delkurs eller i form av fortlöpande prov inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former. Tentamen kan vara skriftlig eller muntlig.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Standardbehörighet D.4.1 (Ma C + Sh A)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nationalekonomi 1
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HNAA04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       NAA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-01-09.