Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nationalekonomi 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HNAA04
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall inhämta grundläggande kunskaper i ekonomisk teori och den nationalekonomiska begreppsapparaten samt viss förmåga att kritiskt tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem.
Kursinnehåll
Kursen består av tre delkurser, Mikro- och välfärdsekonomi, 8 poäng, Makroekonomi och stabiliseringspolitik, 7 poäng och Ekonomisk politik, 5 poäng.

Mikro- och välfärdsekonomi, 8 poäng
Delkursen handlar om resursfördelningsprocessen i marknadsekonomier. På marknader för varor, tjänster, kapital och arbetskraft fattas mängder av beslut som via prisbildningen styrs hur resurserna i ett samhälle används. Aktörerna på dessa marknader, hur marknaderna fungerar, hur politiska beslut påverkar och effektiviteten i resursfördelningen studeras.
Internationell resursfördelning, uppkomsten av handel mellan länder och välfärdseffekter av handel och handelspolitik, analysera också.

Makroekonomi och stabiliseringspolitik, 7 poäng
Delkursen behandlar makroekonomiska begrepp och teorier. Resursutnyttjande, speciellt sysselsättningsnivå, den allmänna prisnivån och dess förändring, transaktioner mellan länder samt sambanden mellan real och finansiell marknad analyseras. Dessutom behandlar kursen möjligheterna att påverka dessa storheter med ekonomisk politik. Särskild tonvikt läggs vid förhållanden i och problem för en liten omvärldsberoende ekonomi som den svenska.

Ekonomisk politik, 5 poäng
I denna delkurs studeras den ekonomiska politikens mål och medel på både mikro- och makronivå. En teoretisk och empirisk bakgrund till olika sätt att se på den ekonomiska politikens möjligheter och begränsningar tas upp och den offentliga sektorns roll i markandsekonomin diskuteras.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, handledning och seminarier.
Examination
Prov sker i form av tentamen vid slutet av varje delkurs eller i form av fortlöpande prov inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former. Tentamen kan vara skriftlig eller muntlig.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Standardbehörighet D.4.1 (Ma C + Sh A)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nationalekonomi 1
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HNAA04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       NAA   SA  
Fastställd av styrelsen vid EKI - Ekonomiska institutionen 1998-12-08 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.