Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Management of Genetic Engineering
, 5p
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde Miljövetenskap - MXA
Ämnesområde
  Kurskod   HMXD08
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Management of Genetic Engineering
Management of Genetic Engineering
 
Kursansvarig är: ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HMXD08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap - MXA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       MXA   NA  
Fastställd av styrelsen vid ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning 2004-04-20 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.