Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Theory of Science and Scientific Method for Environmental Science I, 5p
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde Miljövetenskap - MXA
Ämnesområde
  Kurskod   HMXD02
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Theory of Science and Scientific Method for Environmental Science I
Theory of Science and Scientific Method for Environmental Science I
 
Kursansvarig är: ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HMXD02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap - MXA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       MXA   NA  
Fastställd av styrelsen vid ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning 2004-04-20 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.