Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Hantering av miljöproblem i ett nationellt perspektiv, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Miljövetenskap - MXA
Ämnesområde
  Kurskod   HMXC18
Mål
Syftet med kursen är att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper om miljöproblemens hantering i ett svenskt perspektiv. Studenten skall fördjupa sin kunskap om hur miljömål kan förverkligas på lokal och regional nivå, med hänsyn tagna till naturgivna förutsättningar. Studenten skall dessutom fördjupa sin kunskap om svensk miljörätts systematik och tillämpning.
Kursinnehåll
Kursen innehåller en fördjupning om hantering av genteknik, avfall, energi, kemikalier samt problem kring resursanvändning vad gäller mark och vatten. Dessutom ingår även fördjupning i förvaltningsteori, politisk teori och rättsteori. Vidare innefattas fördjupade metodiska och praktiska kunskaper om materialinsamling, arkivanvändning, materialsystematisering och analys. Förtrogenhet med metodernas applicering på studien av aktuella miljöfrågor betonas särskilt.

Undervisning/Arbetsformer
Pedagogiken som används på miljövetarprogrammet kan definieras som en projekt- och problemorienterad arbetsform där de studerandes eget kunskapssökande och kunskapskritiska arbete är i centrum. Detta innefattar arbete i basgrupp, portföljreflektioner, föreläsningar, laborationer, seminarier och studiebesök.
Examination
Kursen examineras dels genom muntliga och skriftliga arbeten och dels genom bedömning av aktivt deltagande i basgruppsmöten, seminarier och övriga praktiska moment.Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att den studerande har två års universitetsstudier och därvid uppnått minst 70 poäng. Tidigare studier måste innehålla grundläggande kunskaper i miljökonsekvensbeskrivning och i samhällets hantering av miljöfrågor.

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Hantering av miljöproblem i ett nationellt perspektiv
National Perspectives on Management of Environmental Problems
 
Kursansvarig är: ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HMXC18      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap - MXA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       MXA   NA  
Fastställd av styrelsen vid ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning 2002-05-02 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.