Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Medie- och kommunikationsvetenskap 3, 20p
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO
Ämnesområde
  Kurskod   HMVEC1
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska förvärva en fördjupad orientering om medie- och kommunikationsvetenskapliga synsätt och därigenom en ökad förståelse av mediers uttrycksformer och sociala, kulturella och samhälleliga sammanhang. Kursen syftar också till att ge ytterligare orientering om kommunikationsteoretiska perspektiv på kommunikation mellan människor i vid bemärkelse. Tonvikten vad gäller medier läggs framförallt vid synsätt som beaktar mediernas kommunikativa aspekter. Syftet är vidare att ge ytterligare kunskaper om olika vetenskapliga analysmetoder för att ge redskap att analysera vetenskapliga undersökningar samt att producera ett eget arbete, en c-uppsats. Uppsatsarbetet syftar till, förutom integreringen av teori och metod, att studenterna självständigt och kritiskt kan förhålla sig till tidigare forskning inom området samt kan förmedla detta enligt gällande ramar inom den akademiska skriftspråkskulturen.
Kursinnehåll
Kursen består av tre delkurser:

Fördjupade perspektiv på mediesamhället, 5 p
En överblick av och fördjupning i central teorier inom medie- och kommunikations-vetenskap ges med tonvikt på teorier som har kommunikativa utgångspunkter. Traditioner som kritiskt granskas är cultural studies, olika former av diskursanalys och samhällsvetenskapliga makroansatser.

Metodkurs, 5 poäng
I kursen behandlas medie- och kommunikationsvetenskapens grundläggande kvalitativa metoder, såsom produktions- och receptionsanalys, medieetnografi, samtals- och textanalys, intervju, deltagande observation, bildanalys, och kvantitativa metoder. Kursen inkluderar inslag av vetenskapsteori och metodologi, men lägger tonvikten vid metodernas tillämpning på empiriskt material

Uppsats, 10 poäng
Momentet omfattar en väl avgränsad forskningsuppgift på C-nivå. I uppsatsarbetet integreras på ett självständigt sätt de teoretiska kunskaperna med metodkunskaper med hjälp av en handledare. Arbetena presenteras, diskuteras och försvaras vid seminarier på sedvanligt sätt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och analysövningar i grupp samt handledning.
Examination
Examinationen för delkurs ett och två sker genom aktivt deltagande och skriftliga arbeten. Uppsatsen examineras vid traditionella uppsatsseminarier. Deltagandet vid seminarier är obligatoriskt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgångna kurser i Medie- och kommunikationsvetenskap 40 p varav minst 35 p godkända (motsvarande).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Medie- och kommunikationsvetenskap 3
Media and Communication Studies
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HMVEC1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       KVO   SA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2000-05-31 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.