Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mat och kultur, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HMATA2
Mål
Kursen har som syfte att belysa hur maten och ätandet gestaltats och gestaltas i olika konstarter och kulturella sammanhang, inklusive de populärkulturella. Den studerande skall därmed få inblick i det breda register av gestaltningar av mat och ätande som förekommit genom historien samt vad dessa kan säga oss om människans förhållande till sin föda samt matens kulturella betydelse.
Kursinnehåll
Kursen är strukturerad utifrån ett antal konstnärliga och kommersiella fält som alla på olika sätt förhållit sig till mat och ätande: Skönlitteratur, konst, film, teater, arkitektur, populärpress och reklam.Jag
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges i form av föreläsningar, arbetsseminarier samt avslutande examination.
Examination
Obligatorisk närvaro vid seminarier. Kursen avslutas med skriftlig examination.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mat och kultur
Food and culture
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HMATA2      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-03-15.