Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mat och Samhälle, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HMATA1
Mål
Kursen har som syfte att belysa hur maten och ätandet står i relation till samhälleliga tillstånd och sociala processer. Med exempel såväl från historien som samtiden skall den studerande få inblick i hur matordningar och mattraditioner påverkas av vidare sociala sammanhang och samhälleliga ideologier. Kursen avser samtidigt att vara en introduktion till samhälls- och kulturvetenskaplig matforskning.
Kursinnehåll
Kursen är strukturerad utifrån ett antal sociala kategorier, som alla på olika sätt får konsekvenser för människan, maten och ätandet. Här belyses hur sådant som kön, social tillhörighet, politik, massmedia och vetenskap påverkar människans förhållande till mat.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges i form av föreläsningar och arbetsseminarier.
Examination
Obligatorisk närvaro vid seminarier. Kursen avslutas med skriftlig examination.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mat och Samhälle
Food and Society
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HMATA1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-11-16.