Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Äldre och teknik
, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HMÄÅX8
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall utvecklar sin förmåga att:

·uppmärksamma tekniken i äldres vardagsliv och kunna problematisera och diskutera den
·förvärva fördjupade kunskaper om samhällsvetenskaplig forskning om äldre och teknik
·förvärva kännedom om tekniska och samhällsvetenskapliga perspektiv på äldres teknikanvändning
·förstå skillnaden mellan utgångspunkterna för teknikutveckling respektive för studier av teknikanvändning.

Kursinnehåll
Kursen tar fasta på den teknik som finns i äldres hemmiljö, vare sig den är utvecklad för att användas specifik av äldre eller ej. Utgångspunkten är hur äldre använder teknik och den betydelse som äldre tillmäter tekniken och hur detta problematiserats av samhällsvetare. Även jämförelser mellan teoretiska utgångspunkter för samhällsvetenskapliga studier av teknik respektive teknisk utveckling ingår. Samhällsvetenskapliga perspektiv står i fokus men jämförelse med andra teoretiska ansatser som rent tekniska perspektiv görs. Teoretiska och praktiska resonemang relateras till föreställningar om äldre contra faktisk teknikanvändning, d.v.s. till äldres tekniklandskap i en vardaglig kontexten.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av fältarbete, föreläsningar och seminarier. Om antalet deltagare är färre än tio ska den ansvarige läraren i samråd med de berörda studenterna lägga upp en plan för kursens genomförande. Detta innebär att arbetsformen består huvudsakligen av att läraren handleder studenterna enskild eller i grupp. Genom handledning understödjer läraren studentens val av problemformulering, bearbetning och genomförande.

Kursen börjar med att de studerande besöker vardagsmiljön för en äldre person under en dag och dokumenterar vilken teknik som finns där och hur den används. Därefter reflekterar studenterna över skillnaden mellan teknikutveckling och teknikanvändning och anknyter sina resonemang till ansatser som geronteknologi och andra ansatser som kurslitteraturen behandlar.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter eller aktivt deltagande i olika handledningstillfällen och skriftliga inlämningsuppgifter.Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

100 högskolepoäng eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Äldre och teknik
Old People and Technology
 
Kursansvarig är: ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning
           
Dnr:   Kurskod: HMÄÅX8      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       ÖÄA   SA