Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledarskap och mångfald
, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HMÄÅX7
Mål
Kursen syftar till att studenten skall
·tillägna sig grundläggande teoretiska kunskaper inom ledarskap och mångfald exempelvis avseende ålder, etnicitet, genus och klass
·med hjälp av teoretiska perspektiv och praktisk kunskap utveckla ett eget förhållningssätt till ledarskap i organisationer som präglas av mångfald och som arbetar med äldre och åldersrelaterade frågor.
·utveckla och tillägna sig praktisk kunskap om vad det innebär att arbeta som chef och ledare inom organisationer som präglas av mångfald.

Kursinnehåll
I kursen behandlas teoretiska perspektiv av ledarskap och mångfald som knyts an till frågor kring hur organisationer fungerar, och där ledarskapets villkor och utformning i organisationer som präglas av mångfald beskrivs. De teoretiska perspektiven av ledarskap och mångfald diskuteras utifrån vissa praktiska fall.

För att tillägna sig praktisk kunskap kommer gruppvisa projektarbeten att utföras, vilka skall handla om chefers ledningssituation och arbetsuppgifter i organisationer som präglas av mångfald och som arbetar med äldre och åldersrelaterade frågor. Den inhämtade kunskapen skall analyseras utifrån ett eller flera valda teoretiska perspektiv på ledarskap och mångfald som presenteras under kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Om antalet deltagare är färre än tio ska den ansvarige läraren i samråd med de berörda studenterna lägga upp en plan för kursens genomförande. Detta innebär att arbetsformen består huvudsakligen av att läraren handleder studenterna enskild eller i grupp. Genom handledning understödjer läraren studentens val av problemformulering, bearbetning och genomförande.

Studenten och läraren fastställer i samråd de skriftliga inlämningsuppgifternas utformning, uppläggning och innehåll.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter eller aktivt deltagande i olika handledningstillfällen och skriftliga inlämningsuppgifter.Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

100 högskolepoäng eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledarskap och mångfald
Management and Diversity
 
Kursansvarig är: ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning
           
Dnr:   Kurskod: HMÄÅX7      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       ÖÄA   SA