Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Internationell migration och äldres villkor, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HMÄÅX6
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall

·reflektera över och analysera äldres migrationsförhållande inför eller i samband med pensionering och den äldre migrantens livsvillkor i mottagarlandet
·förvärva fördjupade tvärvetenskapliga teoretiska kunskaper om internationell migration
·förvärva fördjupade kunskaper om den äldre migrantens livsvillkor utifrån etnicitet, medborgarskap, genus, klass, religiös eller nationell tillhörighet.
Kursinnehåll
Inom kursen studeras två inbördes relaterade områden av betydelse för äldre personers migration och deras livsvillkor i mottagarlandet.

·Det ena området berör äldres transnationella förflyttningar inför eller i samband med pensionering. Både den traditionella invandringen som gästarbetare, flyktingar eller anhöriginvandring och den europeiska gruppen av äldre personers förflyttningar studeras. Den enskildes beslut att emigrera och de sociala, politiska och ekonomiska faktorer som eventuellt påverkar migrantens beslut att tillfälligt eller permanent flytta till ett annat land avhandlas.

·Inom det andra området studeras förhållandena för äldre personers sociala, politiska och ekonomiska villkor vid tillfällig eller permanent bosättning i ett annat land. Även villkoren för vård och omsorg i mottagarlandet studeras och relateras till den enskildes situation. Dessa områden studeras vidare i förhållande till kultur, etnicitet, religiös- och nationell tillhörighet samt identitet. Förhållandena för både de som flyttar fram och tillbaka mellan två länder och de som väljer att permanent bosätta sig i ett annat land studeras.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Om antalet deltagare är färre än tio ska den ansvarige läraren i samråd med de berörda studenterna lägga upp en plan för kursens genomförande. Detta innebär att arbetsformen består huvudsakligen av att läraren handleder studenterna enskild eller i grupp. Genom handledning understödjer läraren studentens val av problemformulering, bearbetning och genomförande.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter eller aktivt deltagande i olika handledningstillfällen och skriftliga inlämningsuppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

100 högskolepoäng eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Internationell migration och äldres villkor
International Migration and Vital conditions of Older People
 
Kursansvarig är: ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning
           
Dnr:   Kurskod: HMÄÅX6      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       ÖÄA   SA