Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Den äldre medborgaren i olika kommunikationssituationer
, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HMÄÅX4
Mål
Kursens syftar till att den studerande skall

·förvärva kunskaper om kommunikation och dess betydelse i äldre människors olika livssammanhang.
·utveckla sina kunskaper om kommunikationsteorier och modeller med relevans för studier om äldre och åldrande.
·utveckla förmåga att studera och kritiskt analysera olika typer av kommunikation där äldre människor deltar eller omtalas.
Kursinnehåll
Kursen innehåller moment som tar upp teorier om kommunikation, modeller för och skolbildningar inom kommunikationsforskningen med relevans för studier om äldre och åldrande.

Kursen innehåller exempel från aktuell forskning som tar upp frågor relaterade till kommunikation, ålder, åldrande och äldre människor. Här berörs kommunikation och makt i samtal, bl a med hänsyn till genus, klass, etnicitet i relation till ålder och åldrande. Dessutom berörs relationen mellan text och tal i bl a myndighetssamtal, samt kommunikationens utformning i institutionella kontexter, i privatlivet, samt i samhällets olika delar. Slutligen ingår kunskap om medierad kommunikation som används av äldre människor, t ex kommunikation via telefon, datorer, och masskommunikation via olika etermedia, tryckt material i form av tidningar, tidskrifter och böcker, samt om estetisk kommunikation i form av konst, musik, litteratur.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, aktivt deltagande i seminarier och gruppövningar.

Examination
Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier, samt skriftlig och muntlig presentation av inlämningsuppgifter.Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

100 högskolepoäng eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Den äldre medborgaren i olika kommunikationssituationer
The Older Citizens in Different Communicatory Situations
 
Kursansvarig är: ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning
           
Dnr:   Kurskod: HMÄÅX4      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       ÖÄA   SA