Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Välfärd, etnicitet och handlingsmönster
, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HMÄÅX3
Mål
Kursen syftar till att studenten skall

·fördjupa kunskap om etnicitet och äldres handlingsmönster inom olika välfärdsinstitutioner eller i ett samhälle.
·förstå äldres vardagliga handlingsmönster i samspel med välfärdsinstitutioner och föreställningar om etnicitet.
·förstå och problematisera välfärdens betydelse för äldre på individ, grupp och samhällsnivå - relaterat till etnicitet och medborgarskap.
·förstå den äldre människans roll i familje- och generationsfrågor.
·förvärva kunskap om välfärdsinstitutioner, både i Sverige och internationellt och hur dessa påverkar åldrandets villkor.
Kursinnehåll
Kursen inleds med centrala begrepp inom forskningen om institutioner, välfärd och samhälleliga ramar och människors handlingsmönster i förhållande till olika institutioner. Därefter koncentreras kursen på frågan hur etniciteten kan ha betydelse för den äldre individens/gruppens vardagliga handlingsmönster i mötet med en institution, ett välfärdssystem eller olika samhälleliga ramar. Kursen fokuserar således på den äldre människan som handlande subjekt och hur hon i interaktion med omgivningen formar och gestaltar sitt liv i ett välfärdsperspektiv. Vilka handlingsmönster finns och uppstår i denna interaktion och vad är orsaken till detta?

Inom kursen introduceras huvudsakligen de svenska förhållanden men jämförelser med i olika samhällen och kulturer görs. Internationell jämförande forskning inom området kommer att introduceras för att ge infallsvinklar och bidra till en teoretisk bredd och fördjupning. I kursen exemplifieras också hur de för kursen viktiga frågorna kan studeras med hjälp av olika forskningsansatser, i första hand i det kvalitativa fältet, t ex med hjälp av etnografiska studier.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursen har moment av både självständigt arbete och arbete i grupp.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

100 högskolepoäng eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Välfärd, etnicitet och handlingsmönster
Welfare, Ethnicity and Patterns of Action
 
Kursansvarig är: ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning
           
Dnr:   Kurskod: HMÄÅX3      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       ÖÄA   SA