Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Samhällets åldersordning och medborgarskap
, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HMÄÅX2
Mål
Kursen syftar till att studenten skall

·utveckla en grundläggande förståelse av och kunskap om vetenskapliga skolbildningar kring begreppen medborgarskap, äldre och åldrande i samhället.
·kritisk reflektera över samhällets åldersordning i statliga åtgärder och regleringar och i den sociala och kulturella sfären i samhället i övrigt.

Kursinnehåll
Kursen behandlar begreppen äldre och åldrande. Begreppet äldre sätts i relation till åldrande som en livslång process som omfattar människans hela livsförlopp. Kursen aktualiserar frågor kring åldersrelaterade formella rättigheter och skyldigheter samt fenomen som förekommer i sociala relationer och mänskligt handlande såsom identitetsskapande, normer, livsstilar. Äldre och åldrande studeras på individ och gruppnivå i ett samhällsperspektiv. Innebörden av äldre och åldrande studeras och problematiseras i relation till samhället.

I kursen behandlas teoretiska skolbildningar om medborgarskap som knyts an till begreppen äldre och åldrande så som det förekommer i formella sammanhang och i sociala relationer, gemenskaper inom olika kulturella sfärer. Teoretiska skolbildningar om medborgarskap används för att ifrågasätta och problematisera den sociala positionen som äldre och de föreställningar som är förknippade med äldre och olika åldrar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

100 högskolepoäng eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Samhällets åldersordning och medborgarskap
Societal Ordering of Age and Citizenship
 
Kursansvarig är: ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning
           
Dnr:   Kurskod: HMÄÅX2      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       ÖÄA   SA