Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vetenskapsteori och forskning om äldre och åldrande
, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HMÄÅX1
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall:

·bekanta sig med centrala problemställningar inom olika vetenskapsteoretiska perspektiv
·fördjupa sina kunskaper om centrala problemställningar inom hermeneutik och kritisk teori.
·uppnå en viss förtrogenhet med forskningen om äldre och åldrande och de vetenskapsteoretiska problem som är förknippade med denna forskning.
·knyta an de två ovannämnda vetenskapsteoretiska perspektiven till forskning om äldre och åldrande.
Kursinnehåll
Inledningsvis avhandlas olika vetenskapsteoretiska perspektiv översiktligt. Därefter fördjupar sig studenterna i hermeneutiska och kritiskt teoretiska vetenskapsperspektiv. I denna del av kursen avhandlas hermeneutikens empiriska och djuptolkande perspektiv samt den kritiska teorins kunskapsteoretiska och samhällskritiska perspektiv. Kursens tar även upp forskningen om äldre och åldrande inom samhällsvetenskap, humaniora och hälsovetenskap. Kursen avslutas med reflektion över hermeneutikens och den kritiska teorins tillämpningar och relevans för forskning om äldre och åldrande.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Studenten och läraren fastställer i samråd de skriftliga inlämningsuppgifternas utformning, uppläggning och innehåll.

Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

100 högskolepoäng eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vetenskapsteori och forskning om äldre och åldrande
Philosophy of Science and Research on Ageing and Older People
 
Kursansvarig är: ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning
           
Dnr:   Kurskod: HMÄÅX1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       ÖÄA   SA