Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Litteraturvetenskap 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LIA
Ämnesområde
  Kurskod   HLVD01
Mål
Utbildningens mål är att ytterligare vidga och fördjupa litteraturstudiet samt att ge en grundligare inblick i litteraturvetenskaplig forskning. Kursen ger magisterkompetens inom ämnet.
Kursinnehåll
Valfri kurs 5 + 5 poäng
(Optional Course)

Efter eget val genomgår den studerande två kurser om vardera 5 poäng. För valet av dessa delar ställer institutionen en repertoar till förfogande, omfattande dels undervisningskurser, dels läskurser med muntlig eller skriftlig tentamen. Beslut om vilka kurser som ges som undervisningskurser aktuell termin meddelas särskilt.

Läskursutbudet är i stort sett detsamma som vid Litteraturvetenskap 3; dock utnyttjas här mer avancerade verk och ställs kraven högre vid examinationen.

Följande 5-poängskurser finns för närvarande:

1800-talsromanen
1900-talsromanen
Barn- och ungdomslitteratur
Den lyriska modernismen
Den svenska arbetarlitteraturen
Den svenska romanens framväxt
Dramat under 1900-talet
Feministisk litteraturteori
Kvinnolitteratur I
Kvinnolitteratur II
Modernism och modernitet
Musikdramats historia och formvärld
Populärlitteratur
Självbiografiskt skrivande
Strindberg och hans tid
Utvecklingsromanen/Bildningsromanen


Uppsats, 10 poäng
(Essay)

Den studerande deltar i en seminarieserie och författar en vetenskaplig uppsats som framlägges och försvaras vid ett seminarium. För godkänt resultat krävs, förutom en godkänd uppsats, att den studerande gjort en opposition. Närvaro vid seminarierna är obligatorisk.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och enskild handledning.
Examination
Examination sker dels muntligt och skriftligt, dels genom bedömning av utfört arbete.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Litteraturvetenskap 1 och 2 samt genomgången Litteraturvetenskap 3 med minst 15 p godkända inklusive uppsats (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Litteraturvetenskap 4
Comparative Literature 4
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HLVD01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       LIA   HU  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2003-07-01 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.