Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Litteraturvetenskap 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LIA
Ämnesområde
  Kurskod   HLVC04
Mål
Genom kursen skall den studerande vidga och fördjupa sina kunskaper i litteraturvetenskapliga kunskapsfält, problem, teorier och metoder. Studenten skall dessutom uppöva sin förmåga att formulera, angripa och lösa vetenskapliga problem genom en skriftlig uppsats.
Kursinnehåll
Litteraturvetenskapliga teorier och metoder, 5 poäng
(Theories and Methods of Literary Criticism)

Den studerandes kännedom om litteraturvetenskapliga teorier och metoder utvecklas och fördjupas genom studium av litteraturvetenskapliga grundtexter inom teori och metod. Examinationsformerna kan variera men avser alltid att pröva den studerandes kunskaper och förmåga att självständigt förhålla sig till, exempelvis, tidigare forskning i ett teoretiskt och metodologiskt perspektiv.

Fördjupningskurs, 5 poäng
(Deeper Studies)

Delkursen avser att ge fördjupning inom en litteraturhistorisk epok, genre eller teoribildning.

Uppsats, 10 poäng
(Essay)

Den studerande deltar i en seminarieserie och utarbetar en enklare vetenskaplig uppsats, som framlägges och försvaras vid ett av seminarierna.

Studerande som planerar att fortsätta studierna på D-nivå kan, om de önskar, utforma uppsatsarbetet på de två nivåerna som en sammanhängande uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsning, seminarier, grupparbeten och enskild handledning.
Examination
Prov anordnas på hel kurs eller del av kurs och är såväl skriftlig som muntlig. Examination sker fortlöpande vid seminarierna; närvaro vid dessa är därför obligatorisk.

För godkänt resultat krävs, förutom en godkänd uppsats, att den studerande gjort en opposition.
Formerna fastställs för varje moment av examinator och undervisande lärare.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Litteraturvetenskap 1 samt genomgången Litteraturvetenskap 2 med minst 15 p godkända (motsv) inkl uppsatsen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Litteraturvetenskap 3
Comparative Literature 3
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HLVC04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       LIA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2002-04-23.