Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Litteraturvetenskap 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LIA
Ämnesområde
  Kurskod   HLVB01
Mål
Genom kursen skall de studerande aktivt förvärva en fördjupad kunskap om i huvudsak den västerländska litteraturens utveckling fram till idag, vidareutveckla förmågan att läsa, förstå, tolka och värdera litterär text i sitt estetiska och historiska sammanhang samt aktivt förvärva ett vidgat vetenskapligt betraktelsesätt och en fördjupad skicklighet i att tillämpa litteraturvetenskapliga metoder, teorier och perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen består av tre fördjupningskurser om vardera 5 poäng samt av en uppsats om 5 poäng. För studerande som genomgått Litteraturvetenskap 1 och inte läst litteraturens historia fram till vår tid, t.ex. genom annan studiegång, utgörs en av fördjupningskurserna av en kompletterande läskurs om 5 poäng.

Fördjupningskurs 1, 5 poäng
(Deeper Studies 1)
Fördjupningskurs 2, 5 poäng
(Deeper Studies 2)
Fördjupningskurs 3, 5 poäng
(Deeper Studies 3)

Utbudet av fördjupningskurser utgörs bland annat av:
Antikens dramatiska litteratur
Arbetarlitteratur
Barn- och ungdomslitteratur
Den litterära kanon
Dikt och livsåskådning
Dramatik
Göticismen
Klassikerbegreppet
Kvinnolitteratur
Modernism och modernitet
Musikdramatik
Populärlitteratur
Romanens historia
Självbiografiskt skrivande
Svensk barock
Svensk vislyrik
Upplysningstidens litteratur

Kombinationen av de tre fördjupningskurserna görs varje år för sig, dock ges varje termin kurser som behandlar såväl äldre som modernare litteratur.
Fördjupningskurserna syftar till en fördjupad förtrogenhet med litteraturens historia genom ett närmare studium av litterära och vetenskapliga texter, valda med avseende på varje fördjupningskurs, särskilda tema. Inom ramen för dessa delkurser introduceras uppsatskursen och uppsatsskrivandets elementa.

Uppsats, 5 poäng
(Essay Writing)

I denna delkurs övas förmågan att tillämpa litteraturvetenskapliga metoder, teorier och perspektiv på ett självständigt sätt. Vidare ingår träning i uppsatsskrivandets hantverk samt i att opponera på och försvara ett elementärt vetenskapligt arbete vid ett seminarium.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, lektioner, seminarier, grupparbeten, enskild handledning.
Examination
Prov anordnas på hel kurs eller del av kurs och är såväl skriftlig som muntlig.
För godkänt resultat krävs förutom en godkänd uppsats, att den studerande gjort en opposition.
Formerna fastställs för varje moment av examinator och undervisande lärare.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Litteraturvetenskap 1 med minst 12 p godkända (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Litteraturvetenskap 2
Comparative Literature 2
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HLVB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       LIA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2000-10-11