Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kreativt skrivande 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LIA
Ämnesområde
  Kurskod   HLVA04
Mål
Ändamålet med kursen är främst att den studerande skall utveckla en förmåga att skriva skönlitteratur, essäistik och kulturkritik inom olika genrer och med skiftande syften. Kursen syftar till att studenterna skall lära sig att använda det svenska språket på ett effektivt, kreativt och personligt sätt, samt att uppöva förmågan att i skrift gestalta idéer, känslor, erfarenheter, reflektioner och kritiska synpunkter. Ett ytterligare syfte är att studenterna skall tillägna sig ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till egna och andras texter samt insikt och förståelse om skrivandet som process. Kursen ger tillfällen till författande av egna texter och till analys och bedömning av övriga kursdeltagares texter. Vidare syftar kursen till att göra de studerande förtrogna med den grundläggande litterära, litteraturkritiska och litteraturvetenskapliga begreppsapparat som är relevant för att analysera och skriva texter.

För all universitetsutbildning gäller att den ska bedrivas på vetenskaplig grund och syfta till att bibringa de studerande ett vetenskapligt förhållningssätt till lärostoffet. För kurserna i kreativt skrivande innebär det bland annat att de studerande skall kunna utnyttja kunskaper och insikter från huvudsakligen litteraturvetenskap, men också att de skall ha en god kännedom om hur man på ett kritiskt sätt använder sig av ett källmaterial för att vinna kunskap inom ett visst ämne.
Kursinnehåll
Att läsa och tolka (3 poäng)
Delkursen rymmer orienterande litteratur i litteraturanalys och litteraturtolkning. Litteraturstudiets grundläggande terminologi och begreppsapparat behandlas, exempelvis inom områdena bildspråk och narratologi, och kontextualiseringens betydelse för all tolkning belyses.

Att skriva I (2 poäng)
Här genomförs en skrivövning inom en genre som studenten själv väljer. Texten arbetas fram i en process där utkasten kommenteras av övriga studenter i arbetsgruppen. Lärarrespons ges selektivt och efter begäran från den enskilde studenten. Texterna behandlas utifrån frågor som berör komposition, disposition, stil, tilltal, meningsbyggnad, ordval och ordfogning, det vill säga sådant som ryms inom begreppen litterär gestaltning och retorik i vid mening. Vidare med fokus på problem och principer vad gäller texters sammanhang och kontraster, enhetlighet och komplexitet.

Att värdera (3 poäng)
Denna delkurs fokuserar den klassiska estetiska frågan: vad är bra litteratur och varför? Tradition ställs mot originalitet och historiska perspektiv på textvärdering tas upp. Litteratur inom poetikgenren, det vill säga texter som bland annat ställer upp normer för god litteratur, läses också.

Att skriva II (2 poäng)
Här genomförs en andra skrivövning där en text produceras inom en genre som studenten själv väljer. Texten arbetas fram stegvis med kommentarer på utkasten från övriga studenter i arbetsgruppen och behandlas utifrån samma frågeställningar som anges under ”Att skriva I”. Lärarrespons ges selektivt och efter begäran från den enskilde studenten.

Att skriva III (7 poäng)
I denna kursens största enskilda delkurs arbetar studenten fram ett eller flera manuskript inom valfri genre med stöd av kontinuerlig respons på utkasten från övriga studenter i arbetsgruppen. Lärarrespons ges selektivt och efter begäran från den enskilde studenten.

Att skriva kritik (3 poäng)
Avslutningsvis skriver kursdeltagarna tre litteraturkritiska texter som analyserande, tolkande och värderande behandlar dels de texter man själv skrivit under kursen, dels två av kurskamraternas texter som skrivits tidigare inom kursen. Dessa texter ska skrivas med det tänka syftet att publiceras på en kultursida i en stor dagstidning, eller i en litterär tidskrift.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen i form av textleveranser och textresponser är nätbaserad och genomförs med hjälp av gruppkommunikationsprogrammet Blackboard. Studenternas egna texter sänds in och behandlas genom nätkommentarer från övriga kursdeltagare och lärare. Sammanfattningar, uppgifter och analyser av den ingående teoretiska kurslitteraturen skickas utifrån vissa instruktioner till ansvarig lärare för bedömning. Dessutom ingår, utöver introduktionsträffen, en fysisk träff per termin då studenterna genomför gruppvisa textsamtal kring i förväg insända texter. Vid träffarna gästas också kursen av en inbjuden författare eller kritiker
Examination
Kursen examineras dels i form av inlämningsuppgifter på kurslitteraturen, dels genom insändande av egna texter och kommentarer av de övriga gruppmedlemmarnas texter, enligt fastställda deadlines.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs antingen akademiska studier omfattande minst 60 poäng eller minst 5 års arbetslivserfarenhet. Antagning sker på grundval och bedömning av insänt arbetsprov bestående av en egen skönlitterär (prosa eller lyrik) eller essäistisk text på 3-10 sidor.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kreativt skrivande 1
Creative Writing 1
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HLVA04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       LIA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2004-04-19.