Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kreativt skrivande 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LIA
Ämnesområde
  Kurskod   HLVA04
Mål
Ändamålet med kursen är främst att den studerande skall utveckla en förmåga att skriva skönlitteratur, essäistik, kulturkritik och facklitteratur inom olika genrer och med skiftande syften. Kursen syftar till att den studenterna skall lära sig att använda det svenska språket på ett korrekt men likväl kreativt och personligt sätt, samt att uppöva förmågan att i skrift förmedla idéer, känslor, reflektioner och kritiska ståndpunkter på ett effektivt och övertygande sätt. Ett delmål är att den studerande skall tillägna sig förståelse för skrivandet som process. Kursen ger tillfällen till författande av egna texter och till analys och bedömning av andras texter, såväl etablerade författares som övriga kursdeltagares. Vidare syftar kursen till att göra de studerande förtrogna med den grundläggande litterära, litteraturkritiska och litteraturvetenskapliga begreppsapparat som är relevant för att analysera och skriva texter.

För all universitetsutbildning gäller att den ska bedrivas på vetenskaplig grund och syfta till att bibringa de studerande ett vetenskapligt förhållningssätt till lärostoffet. För kurserna i kreativt skrivande innebär det bland annat att de studerande skall kunna utnyttja kunskaper och insikter från huvudsakligen litteraturvetenskap, men också att de skall ha en god kännedom om hur man på ett kritiskt sätt använder sig av ett källmaterial för att vinna kunskap inom ett visst ämne.
Kursinnehåll
Att läsa och tolka (3 poäng)
Delkursen rymmer orienterande litteratur i litteraturanalys och litteraturtolkning. Litteraturstudiets grundläggande terminologi och begreppsapparat behandlas, exempelvis inom områdena bildspråk och narratologi, och kontextualiseringens betydelse för all tolkning belyses.

Att skriva I (2 poäng)
Här genomförs en skrivövning inom en genre som studenten själv väljer. Texten arbetas fram i en process där utkasten kommenteras av övriga studenter och lärare. Texterna behandlas utifrån frågor som berör komposition, disposition, tilltal, ordval och ordfogning, det vill säga sådant som ryms inom begreppen litterär gestaltning och retorik i vid mening. Vidare med fokus på problem och principer som har att göra med texters sammanhang och kontraster, enhetlighet och komplexitet.

Att värdera (3 poäng)
Denna delkurs fokuserar den klassiska estetiska frågan: vad är bra litteratur och varför? Tradition ställs mot originalitet och historiska perspektiv på textvärdering tas upp. Litteratur inom poetikgenren, det vill säga texter som bland annat ställer upp normer för god litteratur, läses också.

Att skriva II (2 poäng)
Här genomförs en andra skrivövning där studenten producerar en text inom en annan genre än i 'Att skriva I'. Texten arbetas fram stegvis med kommentarer på utkasten från övriga studenter och lärare, och behandlas utifrån samma frågeställningar som anges under 'Att skriva I'.

Att skriva i olika genrer; alt.: specialisering (7 poäng)
I denna kursens största enskilda delkurs genomförs två mer omfattande skrivövningar inom två skilda genrer och studenten arbetar fram ett manuskript med stöd av kontinuerlig respons på utkasten från övriga kursdeltagare och lärare. Det ges också möjlighet att inom denna delkurs specialisera sig och skriva inom enbart en genre.

Att skriva kritik (3 poäng)
Avslutningsvis skriver kursdeltagarna tre texter som kritiskt, reflekterande och värderande ger synpunkter dels på det egna arbetet, dels på två av kurskamraternas texter författade tidigare inom kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen är i huvudsak nätbaserad och genomförs med hjälp av ett särskilt gruppkommunikationsprogram: Blackbord. Sammanfattningar, uppgifter och analyser av kurslitteraturen utifrån vissa instruktioner skickas in till ansvarig lärare. Studentens egna kreativa texter sänds in och behandlas genom nätkommentarer från övriga kursdeltagare och lärare. Dessutom ingår tre fysiska träffar där kursdeltagares och etablerade författares texter behandlas i seminarieform: en obligatorisk introduktionsträff och ytterligare en träff per termin.
Examination
Kursen examineras dels i form av kontinuerliga inlämningsuppgifter på kurslitteraturen, dels genom insändande av egna texter - och kommentar av vissa övriga kursdeltagares texter - enligt fastställda deadlines.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs – förutom grundläggande behörighet – antingen akademiska studier omfattande minst 60 poäng eller minst 5 års arbetslivserfarenhet. Antagning sker på grundval och bedömning av insänt arbetsprov bestående av en egen skönlitterär (prosa eller lyrik) eller essäistisk text på 3-10 sidor.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kreativt skrivande 1
Creative Writing 1
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HLVA04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       LIA   HU  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2004-04-19 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.