Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Litteraturvetenskap 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LIA
Ämnesområde
  Kurskod   HLVA02
Mål
Genom kursen skall de studerande aktivt förvärva
- grundläggande kunskaper om i huvudsak den västerländska litteraturens utveckling fram till idag
- förmåga att läsa, förstå, tolka och värdera litterär text i sitt estetiska och historiska sammanhang
- en medvetenhet om grunderna i litteraturvetenskapliga metoder, teorier, begrepp och perspektiv.
Kursinnehåll
Delkurs 1: Introduktion till litteraturvetenskapen, 4 poäng
(Introduction to Comparative Literature)
Orientering i litteraturvetenskapens historia, teorier och metoder. Introduktion till texttolkningens problematik och av grundläggande litteraturvetenskapliga termer och begrepp. Övningar i texttolkning och textkritik.

Delkurs 2: Litteraturens historia från antiken till och med upplysningen, 8 poäng
(The History of Literature from Antiquity to the Age of Enlightenment)
Delkursen ger kunskap om den västerländska litteraturens historia från antiken fram till och med upplysningen. Därvidlag läses, analyseras och tolkas ett urval av våra litterära klassiker. I samband därmed övar den studerande sin förmåga att tolka och värdera litterära texter i sitt estetiska, historiska och samhälleliga sammanhang.

Delkurs 3: Litteraturens historia från romantiken till idag, 8 poäng
(The History of Literature from the Romantic Period until Today)
I delkursen ges en orientering om den västerländska litteraturens utveckling under 1800-talet, särskilt med avseende på viktiga strömningar som romantiken, realismen, naturalismen och symbolismen.
Delkursen syftar vidare till att ge den studerande kännedom bl a om den stora prosaromanens framväxt i Ryssland, England och Frankrike, om den lyriska förnyelsen från Baudelaire till det svenska 1890-talet, om innebörden av det moderna genombrottet i Nordens litteratur, samt om dramatiska höjdpunkter fr o m Strindberg.
Vidare ges en orientering om den västerländska litteraturens utveckling under 1900-talet med avseende på viktiga strömningar inom bl.a. modernismen, arbetarlitteraturen och kvinno- och samhällsdiskuterande litteratur.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, lektioner, seminarier, grupparbeten (obligatorisk närvaro).
Examination
Prov anordnas på hel kurs eller del av kurs och är såväl skriftliga som muntliga. Delkurs 3 examineras dels i ett skriftligt slutprov motsvarande 5 poäng, dels genom fördjupning vald i samråd med examinator motsvarande 3 poäng. Prov ordnas i nära anslutning till kurs.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Litteraturvetenskap 1
Comparative Literature 1
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HLVA02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       LIA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2000-11-30