Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Orkesterspel, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HLH098
Mål
Genom kursen ska den studerande

Utveckla sin förmåga att verka som orkestermusiker i amatörorkestrar på hög konstnärig nivå.

För att uppfylla detta övergripande syfte skall den studerande särskilt tillägna sig
· erfarenhet av spel i olika ensembletyper
· kunskaper om musikens olika stilarter och uppförandepraxis under olika epoker
· ökade insikter om musikens förutsättningar och funktion under skilda epoker och i olika miljöer.
Kursinnehåll
Under fyra terminer (5 poäng/termin) studeras huvudsakligen en epok per termin: barocken, Wienklassicismens, romantikens och 1900-talets musik. Dessutom förekommer moment av musikkommunikation, uppförandepraxis, musikhistoria och musiksociologi.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen omfattar orkesterrepetitioner, ensemblespel, stämrepetitioner, träning i samverkan med solister och körer, konserter, auskultationer, självstudier och seminarier.
Examination
Obligatorisk närvaro krävs och aktivt deltagande i seminarier.


Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Godkänt inträdesprov.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Orkesterspel
Linköping University Symphony Orchestra
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: HLH098      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2002-09-27 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.