Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Latin, nybörjarkurs
, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HLATX1
Mål
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter i latin. Det gäller såväl elementära kunskaper i latinets formlära, syntax och ordförråd som förmåga att tolka enklare latinska texter. Dessutom avser kursen att ge en orientering om historiska och kulturella förhållanden i anslutning till de lästa texterna.
Kursinnehåll
Med utgångspunkt från autentiska texter inhämtas den latinska formläran, det viktigste av syntaxen och ordbildningsläran samt det centrala ordförrådet. I samband med textläsningen studeras även texternas historiska och kulturella bakgrund.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av lektioner. Skriftliga övningar ingår.
Examination
Examination sker dels genom fortlöpande bedömning i samband med undervisningen, dels genom skriftliga prov.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sv B/Sv 2B + något annat främmande språk på gymnasienivå (lägst motsvarande C-språk, kurs B).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Latin, nybörjarkurs
Beginners' Course in Latin
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HLATX1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       ÖÄA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 2003-11-19 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.