Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Visuell kultur , 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKVOX1
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva kunskaper om och skapa förståelse för den samtida visuella kulturen (exempelvis konst, design, reklam och vetenskapliga bilder) och de olika framställningstekniker (exempelvis måleri, film, fotografi och mixed media) som används. Målet är att främja ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till den visuella kulturens olika uttrycksformer globalt och lokalt genom att behandla dessa utifrån skilda perspektiv. Genus, etnisk och/eller kulturell tillhörighet, gruppidentitet osv utgör utgångspunkter för en diskussion kring den visuella kulturens estetiska och funktionella egenskaper.
Kursinnehåll
Introduktion: Det visuella fältet, 5 poäng
(The Visual Field)
Teoretiska och metodiska aspekter. Begreppsdefinitioner.

Produktion och betydelsebildning , 5 poäng
(Production and Meaning)
Kulturella, samhälleliga och ekonomiska betingelser. Relationen mellan olika medier. Visuella kategorier. Teoretiska och metodiska problem vid tydningen av visuella meddelanden.

Reception och kommunikation, 5 poäng
(Reception and Communication)
Subjektiv och kollektiv reception av visuella uttryck. Kommunikationsformer. Kulturell kontext.

Uppsats, 5 poäng
(Essay)
På uppsatsen, vars ämne bestäms i samråd med handledare, ställs krav vad gäller vetenskaplig dokumentation och kritiskt förhållningssätt till materialet samt noggrannhet i det praktiska utförandet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar, gruppövningar och handlednings-seminarier.
Examination
Kursen examineras individuellt och gruppvis med muntliga och skriftliga prov i form av grupparbeten/papers och uppsats.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Minst 40 akademiska poäng (inklusive B-uppsats eller motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Visuell kultur
Visual Culture
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HKVOX1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       ÖÄA   HU  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2002-04-03 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.