Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konstvetenskap 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO
Ämnesområde
  Kurskod   HKVD02
Mål
Kursens mål är att de studerande skall uppnå större metodisk säkerhet samt att deras förmåga att formulera problem och att självständigt, kritiskt förhålla sig till källor och vetenskapliga texter skall öka väsentligt. Kursen skall dessutom fördjupa den enskilda studentens kunskaper på något specifikt område inom Konst- och bildvetenskapen.
Kursinnehåll
Individuell fördjupning, 5 poäng
(Individual Reading)
I samråd med handledaren väljer den studerande en individuell läskurs dock ej inom det specialområde som uppsatsarbetet behandlar.

Gemensam fördjupning, 5 poäng
(Common Reading and Discussion Seminaries)
Kursmomentet innefattar ett för hela studentgruppen gemensamt seminarium kring ett speciellt ämne som kritiskt studeras och diskuteras.

I momentet ingår uppgiften att individuellt presentera särskilt instuderat material och att leda en seminarie- diskussion kring detta.

Det bör påpekas att temat för seminariet kan skifta mellan de gånger som D-kursen ges.

Uppsats, 10 poäng
(Essay)
Uppsatsen är ett individuellt arbete på vilket väsentligt högre krav ställs vad gäller probleminriktning samt självständighet i förhållande till materialet och i den kritiska behandlingen av detta än på C-nivån. Arbetet kan vara en utveckling av C-uppsatsen, men det kan också vara en helt ny uppgift. I kursen utgör opponentskap ett obligatoriskt moment.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av handledning, seminarier och eventuella studiebesök. All undervisning är obligatorisk.
Examination
Examinationen sker fortlöpande i muntlig tentamen, individuellt och i examinatorier samt i genomförandet av förelagda uppgifter och uppsatsarbete. För seminarierna gäller obligatoriskt deltagande.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Konstvetenskap 1, 20 p, och 2, 20 p samt genomgången Konstvetenskap 3 med minst 15 p godkända inkl uppsats (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konstvetenskap 4
History of Art
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HKVD02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       KVO   HU  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 1999-04-06 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.