Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konstvetenskap 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO
Ämnesområde
  Kurskod   HKVC02
Mål
Kursens mål är att ytterligare fördjupa de kunskaper som förmedlats på grundkursen och fortsättningskursen samt att öka de studerandes förmåga att självständigt beskriva, analysera och diskutera konst- och bildvetenskapens olika studieobjekt.
Kursinnehåll
Teori och metod, 5 poäng
(Theory and Metodhology)

a) Vetenskapsteori och estetik
(Theory of Sience and Aestetics)
Kursmomentet innefattar en allmän vetenskapsteoretisk översikt samt en genomgång av olika inomdisciplinära teorier och vetenskapsskolor. Vidare behandlas olika teorier om konstens natur samt begrepp som tolkning, sanning och mening i estetiska sammanhang.

b) Metod
(Metodhology)
I detta moment ingår bibliografisk orientering, arkivkunskap samt handledning i uppsatsskrivandets teknik.

Fördjupningskurs, 5 poäng
(In-depht Reading)
Läskurs omfattande vetenskaplig litteratur vald i samråd mellan studerande och handledare. Minst hälften av detta material skall utgöra en fördjupning på något speciellt område.

Uppsatskurs, 10 poäng
(Essay)
Delkursen innebär författande av en uppsats på vilken kvalificerade krav ställs vad gäller vetenskaplig dokumentation, självständig och kritisk materialbearbetning samt noggrannhet i det praktiska genomförandet. I kursen utgör opponentskap ett obligatoriskt moment.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar, gruppundervisning, seminarieövningar samt handledning.
All undervisning är obligatorisk
Examination
Examinationen sker i form av skriftlig och/eller muntlig tentamen efter varje avslutat avsnitt samt genomförande av förelagda uppgifter och uppsatsarbete.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Konstvetenskap 1, 20 p, samt genomgången Konstvetenskap 2 med minst 15 p godkända inkl uppsats (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konstvetenskap 3
History of Art
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HKVC02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       KVO   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 1999-04-06.