Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konstvetenskap 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO
Ämnesområde
  Kurskod   HKVB02
Mål
Kursen innebär en tematisering och problemorientering av stoff som studerats på den historiskt-kronologiskt upplagda grundkursen. Målet för kursen är att de studerande breddar och fördjupar sina kunskaper på centrala områden inom ämnet. Såväl bildpsykologiska, bildsociologiska och etnologiska som bildteoretiska, tekniska och bildanalytiska perspektiv anläggs. Kursen förmedlar kunskaper som är tillämpbara på skilda områden: kulturadministration, kulturminnesvård, muséer, kulturjournalistik, massmedia, förlagsverksamhet och bildpedagogik.
Kursinnehåll
Bild och samhälle, 5 poäng
(Image and Society)
Bilden sätts in i sitt sociokulturella sammanhang och betraktas som uttryck för ett samhälles eller olika gruppers behov och värderingar. Bildens funktioner, förmedlingsformer och mottagande belyses liksom bildskaparnas roll och villkoren för deras verksamhet.

Bild- och arkitekturanalys, 5 poäng
(Picture and Architecture Analysis)
Med hjälp av exempel från äldre och nyare tid behandlas teorier och metoder för beskrivning och tolkning av bilders, byggnaders och gestaltade miljöers utseende, innehåll och olika betydelseskikt.

Uppsats (individuell uppgift), 5 poäng
(Paper)
På uppsatsen, vars ämne bestäms i samråd med handledare, ställs krav vad gäller vetenskaplig dokumentation och kritiskt förhållningssätt till materialet samt noggrannhet i det praktiska genomförandet. Kursdelen innefattar också en orientering i bibliografi och arkivkunskap.

Bildens tillkomst och upplevelsen av bilden, 5 poäng
(Conception, Production and Reception of Artifacts)
Med exempel från olika tidsepoker behandlas bildkonception och tekniska förfaranden vid tillkomsten av bilder av skilda slag (måleri, grafik, fotografi etc). Vidare belyses förutsättningarna och villkoren för bildperception och bildupplevelser ur kulturvetenskapliga aspekter.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar, gruppövningar, tillämpningsarbeten och studiebesök. All undervisning utom föreläsning är obligatorisk.
Examination
Kursen examineras med skriftliga prov och/eller inlämningsuppgifter efter varje avslutad delkurs.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen kävs genomgången Konstvetenskap 1 med minst 15 p godkända(motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konstvetenskap 2
History of Art
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HKVB02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       KVO   HU  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 1999-04-06 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.