Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konstvetenskap 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO
Ämnesområde
  Kurskod   HKVA02
Mål
Kursen syftar till att ge översiktliga kunskaper, historiska och teoretiska, om konsten (bildkonst, arkitektur, brukskonst) och andra bildmedia (fotografi, massproducerande bilder etc) i första hand i den västerländska kulturkretsen. Kursens mål är att förmedla en bred kunskap om bildskapandets funktioner och verkningsmedel. Kursen avser att ge färdighet i att bestämma och beskriva bilder och byggnader i tal och skrift, att göra de studerande förtrogna med olika metoder för tolkning och analys samt att ge grundläggande kunskaper om den visuella kommunikationsprocessen.
Kursinnehåll
Konst och arkitektur från äldsta tid till och med medeltiden, 5 poäng
(Art and Architecture from Prehistoric Times to the Middle Ages)
I delkursen ges aspekter på de äldsta mänskliga kulturyttringarna genom studium av bl a paleolitiska grottbilder. Mera ingående studeras bildkonst och arkitektur i medelhavsområdets och främre orientens statsbildningar, från de första högkulturerna i Mesopotamien och Egypten t o m den romerska kejsartiden. Vidare ges en översikt över bildproduktion och byggande i Europa under det årtusende (från folkvandringstiden till c:a 1400) då dessa verksamheter i hög grad stod i kyrkans tjänst. Även konsten i feodala samhällen utanför Europa berörs.

Från renässans till nyklassicism, 5 poäng
(Renaissance to Neoclassicism)
Delkursen behandlar bildens och arkitekturens estetik och funktioner från tiden för renässansidéernas frambrytande i Italien till och med det sena 1700-talets nyklassicism. De viktiga konstteoretiska förskjutningarna och konstnärernas förändrade roll i samhället diskuteras. Även stadsbyggandets och miljögestaltningens utveckling studeras liksom konsthantverk och utvecklingen av de grafiska teknikerna.

Industrisamhällets bilder och byggnader ca 1800-1900, 5 poäng
(The Art and Architecture of Industrial Society c. 1800-1900)
Delkursen ger en översikt över de viktiga stilströmningarna i konsten från romantiken till sekelskiftets Art Nouveau och diskuterar områden som konstskapandets förändrade villkor genom konstnärsemancipationen och konstmarknadens och utställningslivets utveckling, striden mellan akademism och modernism samt den tekniska utvecklingens betydelse för arkitektur och stadsbyggande. Vidare behandlas fotografiets uppkomst och historia och den massproducerade bildens genombrott.

Konst och visuell kommunikation från 1900 till idag, 5 poäng
(Art and Visual Communication from 1900 onwards)
I delkursen behandlas ingående viktiga enskilda konstnärliga insatser och gruppbildningar samt de olika konströrelsernas teoretiska förutsättningar från fauvismens och expressionismens genombrott 1905 fram till idag. Vidare studeras periodens arkitektur, miljögestaltning och design samt konstbegreppet. Perspektiv ges på massmediabilder av olika slag, populärbilder, reklam och propaganda.

I samtliga delkurser ingår färdighetsmoment som ansluter till det behandlade materialet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar, gruppövningar, tillämpningsarbeten och studiebesök.
Examination
Kursen examineras med skriftliga prov och/eller inlämningsuppgifter efter varje avslutad delkurs.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konstvetenskap 1
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr:   Kurskod: HKVA02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       KVO   HU