Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturgeografi 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   HKUB03
Mål
Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper i kulturgeografi med inriktning på tillämpningar av kulturgeografiska teorier och metoder. Studiet av kultur- och naturlandskapet samt resurs- och utvecklingsfrågor fördjupas och integreras.
Metoder för insamling, analys och presentation av geografisk information samt hantering av Geografiska informationssystem (GIS) ingår. Den studerande skall även förvärva kunskaper om de samhälleliga processer som formar och omformar det ekonomiska rummet.
Kursinnehåll
Det föränderliga landskapet, 5 poäng

Landskapsbegreppet, teorier och metoder för landskapsanalys. Samhällsprocessers och människors påverkan på landskapet. Studier av landskapets förändring i skilda tid-rum-skalor.

Det ekonomiska landskapet, 5 poäng.

Delkursen behandlar den internationella arbetsledningen samt varu- och tjänsteproduktionens förändring och geografiska förskjutning liksom den internationella handelns omfattning och geografiska mönster. Samspel och konflikt mellan den lokala, regionala, nationella och globala rummet uppmärksammas. Försök att styra den ekonomiska utvecklingen ur ett rumsligt perspektiv behandlas liksom olika teorier om och modeller för lokalisering och regional utveckling. Särskild vikt ägnas åt olika kategorier ekonomiska aktörer - enskilda företag, nätverk, transnationella koncerner, stater och statsförbund - samt deras förmåga att påverka de ekonomiska aktiviteternas geografi.

Rumslig analys, 5 poäng

Kartografiska och korologiska metoder för analys och presentation av geografiska data. Introduktion till och tillämpning av Geografiska informationssystem (GIS).

Uppsats, 5 poäng

Självständigt arbete med kulturgeografisk inriktning som ger grundläggande träning i vetenskapligt arbete. Kulturgeografiska frågeställningar med anknytning till de ovan angivna kurserna behandlas. Resultatet redovisas i en uppsats som seminariebehandlas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, handledning, laborationer, seminarier och exkursioner
Examination
Deltagande i övningar och fullgörande av uppgifter i samband med undervisningen utgör examination på dessa avsnitt. Examinationen av uppsatserna föregås av seminariebehandling. Presentation och försvar av uppsatsen ingår i examinationen. I övrigt sker skriftlig tentamen i slutet av avsnittet eller på annat sätt enligt examinators beslut.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Kulturgeografi 1 med minst 15 poäng godkända (eller motsvarande).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturgeografi 2
Human and Social Geography 2
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HKUB03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       GGA   NA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2004-11-03.