Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturgeografi 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   HKUB03
Mål
Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig fördjupade studier i kulturgeografi med inriktning på tillämpningar av kulturgeografiska teorier och metoder. Studiet av kultur- och naturlandskapet samt resurs- och utvecklingsfrågorna fördjupas och integreras.
Metoder för insamling, analys och presentation av geografisk information samt hantering av Geografiska informationssystem (GIS) ingår.
Kursinnehåll
Det föränderliga landskapet, 5 poäng

Orsaker till naturgivna variationer i tid och rum av mark, landformer, vattenresurser och klimat. Mänsklig anpassning till sådana processer samt mänsklig påverkan på jordytan. Orsaker till klimatförändring och konsekvenserna för landskapets sammansättning och nyttjandeformer. Fältmätningar, rumslig statistik, kartografi.

Befolkningsresurser, samhällsförändring, 5 poäng.

Grundläggande demografi, befolkningsstatistik och –prognoser. Problematiseringar kring resursbegreppet, ändliga och förnybara resurser, långsiktigt uthållig resursanvändning. Effekter av resursknapphet och –överflöd. Utvecklingsbegreppet, teorier om befolkningsförändringar, resursutnyttjande, utveckling och miljöpåverkan. Befolknings- resurs/utvecklingsproblem i global nationell, regional och lokal skala. Metodövningar.

Rumslig analys, 5 poäng

Kartografiska och korologiska metoder för analys och presentation av geografiska data. Introduktion till och tillämpning av Geografiska informationssystem (GIS).

Uppsats, 5 poäng

Självständigt arbete med kulturgeografisk inriktning som ger grundläggande träning i vetenskapligt arbete. Kulturgeografiska frågeställningar med anknytning till de ovan angivna kurserna behandlas. Resultatet redovisas i en uppsats som seminariebehandlas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, handledning, laborationer, seminarier och exkursioner
Examination
Deltagande i övningar och fullgörande av uppgifter i samband med undervisningen utgör examination på dessa avsnitt. Examinationen av uppsatserna föregås av seminariebehandling. Presentation och försvar av uppsatsen ingår i examinationen. I övrigt sker skriftlig tentamen i slutet av avsnittet eller på annat sätt enligt examinators beslut.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Kulturgeografi 1 med minst 15 poäng godkända (eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturgeografi 2
Human and Social Geography 2
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HKUB03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       GGA   NA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2004-02-27 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.