Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturgeografi 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   HKUA03
Mål
Syftet är att studera människan och hennes kulturyttringar som de kommer till uttryck i bl.a natur- och kulturlandskapet. Särskilt studeras de rumsliga perspektiven av sambanden natur-kultur, bebyggelsens sammansättning, befolkningens socioekekonomiska sammansättning och lokalisering, analyser av lokal och regional utveckling, globaliseringens rumsliga effekter. Kulturgeografiska och ekonomisk-geografiska metoder tillämpas för analyser av lokal och regional utveckling i Europa och andra delar av världen.
Kursinnehåll
Naturlandskapet, 5 poäng.

Landskapets former som resultat av geologiska processer och påverkan av klimat, vatten och vegetation.
Mineral, bergarter och jordarter.
Ekologiska samband och kretslopp.
Miljöhot och miljövård.
Kartor och flygbilder för landskapsinformation.

Kulturlandskapet, 5 poäng

Kulturlandskapets former som resultat av människans verksamhet.
Markanvändning och bebyggelse i rurala och urbana landskap.
Svenska landskapstyper, deras framväxt och karakteristika. Tätorternas framväxt, lokalisering, funktion och rumsliga organisation.
Historiska kartor som stöd för landskapstolkning.
Fysisk planering i Sverige.

Naturresurserna, 5 poäng.

Introduktion till befolkningsgeografin.
Grundläggande demografi, befolkningsstatistik och -prognoser.
Naturresursbegreppet och problematiseringar kring detta.
Ändliga och förnybara resurser.
Resurser, marknader och företagslokalisering.
Intressekonflikter mellan nyttjande och bevarande av energiresurser och råvaror.
Befolkningsutveckling och livsmedelsförsörjning.
Begreppet "bärkraft".
Effekter av resursknapphet och -överflöd.
Teorier om befolkningsförändringar, resursutnyttjande, miljöpåverkan och utveckling.

Regional och lokal analys, 5 poäng

Regionbegreppet och dess olika tillämpningar. Regionförstoring och regioners inre differentiering.
Analyser av befolkningens och näringslivets sammansättning, tid-rumsanvändningen relaterad till olika befolkningsgrupper och infrastruktursystem.
Det efterindustriella nätverkssamhällets framväxt och betydelse för regional och lokal utveckling.
Regionpolitik och andra insatser för att utjämna regionala skillnader.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer och exkursioner.
Examination
Deltagande i obligatoriska moment som övningar och exkursioner samt fullgörande av uppgifter i samband med undervisningen utgör examination på dessa avsnitt. I övrigt sker tentamen skriftligt i slutet av varje delkurs eller på annat sätt enligt examinators beslut.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturgeografi 1
Human and Social Geograhpy
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HKUA03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       GGA   NA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2004-02-27 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.