Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kammarmusik 1-40 p, 40p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKTMA1
Mål
Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla sin förmåga och sitt kunnande i sång och pianospel för att som solister, ackompanjatörer och i ensembleform på musikaliskt hög nivå tolka och framföra klassisk västerländsk konstmusik.
Kursinnehåll
Kammarmusik A, 1-20 poäng.
Chamber Music A.
Kursen behandlar den klassiska repertoaren med särskilt avseende på rösten och pianot som instrument. Tonvikt läggs vid musikkommunikation och interpretation, samt för sångare på röstutveckling och för pianister på romansackompanjemang. Körsång och ensemblespel övas, och konsertframträdanden genomförs.

Kammarmusik B, 21-40 poäng.
Chamber Music B.
I kursen behandlas på ett fördjupat sätt den klassiska västerländska konstmusiken, särskilt för sång och piano. Tonvikt läggs vid solosång och solistiskt pianospel samt på samspel, dels mellan sång och pianoackomanjemang, dels med kör och orkester. Konsertframträdanden övas och genomförs. I kursen ingår att producera en personlig presentation på CD.
Undervisning/Arbetsformer
På gruppnivå förekommer föreläsningar, seminarier, grupparbeten, ensemblespel och andra gemensamma musikövningar. På individuell nivå förekommer enskild undervisning i sång och piano med tillhörande övningar och andra självstudier samt auskultationer.
Examination
Obligatorisk närvaro i undervisningen och aktivt deltagande i repetitions- och konsertverksamheten liksom godkänd redovisning av i kursen givna uppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet. Goda kunskaper i sång eller pianospel samt i notläsning och allmän musiklära erfordras för antagning. Antagning görs på grundval av ett inträdesprov där den sökandes konstnärliga förmåga och förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen bedöms. Provet syftar till att dels bedöma de sökandes färdigheter, dels rangordna de sökande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kammarmusik 1-40 p
Chamber Music 1-40 p
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HKTMA1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A-B       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2005-06-09 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.