Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Grundläggande pedagogik och didaktik, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HKTD12
Mål
Kursen syftar till att de studerande ska förvärva kunskaper om lärande och kunskapsbildning samt förmåga att kritiskt granska, reflektera över och agera i pedagogisk verksamhet.
Kursinnehåll
- Människosyn och kunskapssyn
- Lärande och kunskapsbildning
- Grunder i utbildningsplanering
- Socialt samspel och pedagogisk dialog
- Utvärdering och examination.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges som distansutbildning och genomförs i form av föreläsningar, handledning av individuella studier, seminarier, grupparbeten och gruppdiskussioner. Viss närundervisning kan förekomma. Innehållet i kursen är organiserat i form av teman.
Kommunikation inom kursen kräver tillgång till webbaserat kommunikationssystem.

Examination
Examination sker genom bedömning av i studiehandledningen förelagda muntliga och skriftliga uppgifter som löses individuellt eller i grupp.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Grundläggande behörighet samt högskolestudier med godkända kurser om minst 40 poäng.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Grundläggande pedagogik och didaktik
Fundamental Education and Didactics
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HKTD12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       PEA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-04-28.