Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Distansutbildningspedagogik, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HKTD11
Mål
Kursen syftar till att de studerande skall förvärva kunskaper om distansutbildning och hur sådan utbildning kan planeras, genomföras och examineras med utgångspunkt i pedagogiska och didaktiska överväganden. Kursen syftar också till att de studerande skall tillägna sig erfarenheter av olika medier, användbara i IT-stödd distansutbildning.
Kursinnehåll
– Pedagogik i IT-stödd distansutbildning
– Media/teknik i distansutbildning ur ett pedagogiskt perspektiv
– Dialog och interaktion i distansutbildning
– Studiehandledningen – struktur, framställning och presentation
– Bedömning och examination i distansutbildning
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges som distansutbildning och genomförs i form av föreläsningar, handledning av individuella studier, seminarier, grupparbeten och gruppdiskussioner. Viss närundervisning kan förekomma. Innehållet i kursen är organiserat i form av teman.
Kommunikation inom kursen kräver tillgång till webbaserat kommunikationssystem.
I kursen ingår ett projektarbete där kunskaper och färdigheter förvärvade i kursen tillsammans med den studerandes tidigare erfarenheter av utbildning ska användas för att utveckla en IT-stödd distanskurs.
Examination
Examination sker genom bedömning av i studiehandledningen förelagda individuella eller gruppuppgifter samt av den muntliga och skriftliga redovisningen av projektarbetet.

För godkänt betyg krävs nöjaktigt fullgjorda uppgifter, genomfört och försvarat projektarbete samt opposition på någon medstuderandes arbete.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Grundläggande behörighet samt högskolestudier med godkända kurser om minst 40 poäng.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Distansutbildningspedagogik
Distance Education
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HKTD11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       PEA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-04-28.