Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Grundläggande pedagogik och didaktik, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HKTD02
Mål
Kursen syftar till att de studerande ska förvärva kunskaper om lärande och kunskapsbildning samt förmåga att kritiskt granska, reflektera över och förändra den egna pedagogiska verksamheten.
Kursinnehåll
- Människosyn och kunskapssyn
- Lärande och kunskapsbildning
- Grunder i utbildningsplanering
- Socialt samspel och pedagogisk dialog
- Utvärdering och examination.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges som en modifierad distansutbildning och genomförs i form av föreläsningar, handledning av individuella studier, seminarier, grupparbeten och gruppdiskussioner.

Kursen inleds och avslutas med en dags närundervisning och genomförs i övrigt med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Uppgifterna är i huvudsak av problembaserad karaktär. Kommunikation inom kursen sker via datorbaserat kommunikationssystem och andra media.

Examination
Examination sker genom bedömning av i studiehandledningen förelagda muntliga och skriftliga uppgifter som löses individuellt eller i grupp.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Grundläggande behörighet samt pågående pedagogisk yrkesverksamhet som lärare eller inom annan utbildningsrelaterad verksamhet.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Grundläggande pedagogik och didaktik
Fundamental Education and Didactics
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HKTD02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       PEA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2004-05-03 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.