Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Distansutbildningspedagogik, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HKTD01
Mål
Kursen syftar till att de studerande skall inhämta kunskaper om distansutbildning och hur sådan utbildning kan planeras, genomföras och examineras med utgångspunkt i pedagogiska och didaktiska överväganden. Kursen syftar också till att de studerande skall tillägna sig erfarenheter av olika medier, användbara i IT-stödd distansutbildning.
Kursinnehåll
– Pedagogik i IT-stödd distansutbildning
– Media/teknik i distansutbildning ur ett pedagogiskt perspektiv
– Dialog och interaktion i distansutbildning
– Studiehandledningen – struktur, framställning och presentation
– Bedömning och examination i distansutbildning
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges som en modifierad distansutbildning och genomförs i form av föreläsningar, handledning av individuella studier, seminarier, grupparbeten och gruppdiskussioner.

Kursen inleds och avslutas med en dags närundervisning och genomförs i övrigt med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Till kursen hör en studiehandledning. Uppgifterna är i huvudsak av problembaserad karaktär. Kommunikation inom kursen sker via datorbaserat kommunikationssystem.

I kursen ingår ett projektarbete där kunskaper och färdigheter förvärvade i kursen tillsammans med den studerandes tidigare erfarenheter av utbildning ska användas för att utveckla en IT-stödd distanskurs.
Examination
Examination sker genom bedömning av i studiehandledningen förelagda individuella eller gruppuppgifter samt av den muntliga och skriftliga redovisningen av projektarbetet.

För godkänt betyg krävs nöjaktigt fullgjorda uppgifter, genomfört och försvarat projektarbete samt opposition på någon medstuderandes arbete.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Grundläggande behörighet samt pågående pedagogisk yrkesverksamhet som lärare eller inom annan utbildningsrelaterad verksamhet. (För studerande som avser att avlägga Breddad magisterexamen med inriktning mot IT-stödd distansutbildning krävs högskoleexamen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen.)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Distansutbildningspedagogik
Distance Education
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HKTD01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       PEA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2004-05-03 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.