Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering, 41-60p, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HKTC01
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska förvärva kunskaper om och färdigheter i forskningsmetodiska ansatser och vetenskapsteoretiska perspektiv, vilka kan fungera som redskap för att beskriva, analysera och förstå interkulturella fenomen. Kursen ska förbereda såväl för interkulturellt arbete som för vidare forskarstudier.

Den studerande ska fördjupa sina kunskaper genom teoretiska och empiriska studier inom ett valt område, vilka redovisas i ett självständigt uppsatsarbete.
Kursinnehåll
Forskningsmetodiska ansatser och vetenskapsteoretiska perspektiv, 10 poäng
Research Methods and Scientific Perspectives
I delkursen behandlas forskningsmetodiska ansatser av relevans för interkulturellt arbete i relation till skilda
vetenskapsfilosofiska och vetenskapsteoretiska perspektiv. Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder tas upp. Frågeställningar kring problemformulering, forsknings- och undersökningsdesign samt datainsamling liksom metoder för beskrivning, bearbetning och tolkning av data studeras.

Uppsats, 10 poäng
Thesis
I delkursen fortsätter arbetet att välja, avgränsa, definiera och undersöka ett tema/problem med relation till interkulturell pedagogik. Problemet och dess bearbetning redovisas i en uppsats. Den studerande genomför självständigt detta mindre forskningsarbete och försvarar det samt granskar andras forskningsarbeten.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges med en kombination av fysiska träffar och studier på distans, vilket innebär varierade mötes- och undervisningsformer. Detta betyder att:
- De fysiska mötena sker företrädesvis i form av flerdagarsseminarier,
- Deltagarna ges möjlighet till virtuella möten som sker kontinuerligt under kursens gång via en elektronisk konferens,
- Gruppens betydelse för lärandet tas tillvara. De studerande ingår i mindre grupper som gemensamt bearbetar och tillämpar kursens innehåll. Även uppsatshandledning sker förutom individuellt också i grupp.
- De studerandes egna forskningsproblem tas som utgångspunkt för de
forskningsmetodiska och vetenskapsteoretiska momenten och bearbetningen av de
egna problemen integreras med behandlingen av metodiska ansatser.
- Dokumentation sker fortlöpande. Den studerandes skrivprocess pågår under hela
kursen. Inom den mindre gruppen läser och kommenterar de studerande varandras
texter.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga arbetsuppgifter. Vidare krävs aktivt deltagande i kursseminarierna. Uppsatsen examineras genom presentation och försvar i ett uppsatsseminarium. Den studerande opponerar dessutom på en annan uppsats samt deltar aktivt i behandlingen av ytterligare uppsatser.


Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering, 21-40p (eller motsv)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering, 41-60p
Intercultural Pedagogy, Identity and Globalization
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HKTC01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       PEA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2004-06-21 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.