Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering, 21-40 p, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HKTB02
Mål
Genom kursen ska den studerande utveckla sina kunskaper om interkulturella synsätt på kunskap och lärande ur individuella, institutionella och samhälleliga perspektiv. Den studerande skall även utveckla sina färdigheter i att skriva vetenskapliga texter.
Kursen syftar till att den studerande därvid på ett fördjupat sätt ska
- förvärva kunskap om vuxnas lärande och folkligt bildningsarbete i ett internationellt perspektiv
- öka sin förmåga att uppleva och analysera sin omvärld utifrån begreppen interkulturalitet, identitet och globalisering
- öka sin medvetenhet om hur globala processer inverkar på familj, skola, samhälle, arbetsliv och kulturliv
- omsätta sina kunskaper i ökad förmåga att undersöka, planera och skapa förutsättningar för interkulturellt bildningsarbete.
Kursinnehåll
Lärande, etnicitet och kulturmöten i en globaliserad värld (10p).
Learning, etnicity and cultural exchange in a globalized world.
Kursen behandlar kunskapsutveckling i och kunskapsutbyte mellan olika kulturer sett i individuellt, interpersonellt, strukturellt och internationellt perspektiv. I fokus står vuxnas lärande och folklig bildning med beaktande av kulturell och etnisk identitet.

Vetenskapsteori och forskningsmetodik i ett kulturellt jämförande perspektiv (5p).
Scientific theories and research methods in a culturally comparative perspective.
Kursen behandlar främst participatoriska och aktionsinriktade forskningsmetoder med internationella jämförelser av bruket av sådana metoder i relation till skilda problem och frågeställningar.

Projektarbete med inriktning på interkulturellt och identitetsskapande bildningsarbete (5p).
Project work focused on intercultural and identity building education.
Med utgångspunkt dels i egna och andras pedagogiska erfarenheter och dels utifrån valda problemställningar adekvat teori genomförs ett projektarbete som kritiskt granskas och bedöms vid ett slutseminarium.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges som distanskurs med återkommande seminarier i respektive land. Under och mellan seminarierna arbetar deltagarna i mindre grupper med analys- och skrivuppgifter utifrån självständiga litteratur- och fältstudier med upplevelse- och analysuppgifter.
Vid seminarietillfällena förekommer föreläsningar, gruppövningar och enskild reflektion, och i möjligaste mån tillvaratas folkliga kulturuttryck med viktig interkulturellt innehåll. Studierna organiseras med hjälp av studiehandledning och individuella studieplaner samt i möjligaste mån även med hjälp av IKT-stöd. Stor vikt läggs vid komparativa studier genom samverkan mellan deltagare från skilda kulturella miljöer. Varje deltagare gör ett självständigt arbete som dokumenteras, presenteras och diskuteras i kursen.
Examination
Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning av förelagda uppgifter individuellt och i grupp. Ett aktivt deltagande i seminarierna krävs.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Godkänd Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering, 1-20p, eller motsv. (Som motsv räknas t ex pedagogikstudier omfattande minst 20 poäng i kombination med dokumenterat kunnande i kulturmötesfrågor.)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering, 21-40 p
Intercultural Pedagogy, Identity and Globalization, 21-40p
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HKTB02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2005-06-09 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.