Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Interkulturell pedagogik, vuxenpedagogik och folkbildning 21-40 p, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HKTB01
Mål
Den studerande ska utveckla kunskaper om interkulturella synsätt på kunskap och lärande ur individuella, institutionella och samhälleliga perspektiv. Den studerande skall även utveckla sina färdigheter i att skriva vetenskapliga texter.
Kursinnehåll
I kursen bearbetas pedagogiska idéer och verksamheter som finns ibland de studerandes kulturella kontexter.
· Interkulturell pedagogik utifrån varje deltagares erfarenhet och kulturella sammanhang. Litteraturbearbetning och teorigenerering. (10 p)
· Vetenskapsteori, Forskningsmetodik med kulturella jämförelser (5 p)
· Projektarbete med inriktning på interkulturell pedagogik (5 p)
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av en grupp/nätverk i Sverige (ca 10 personer), en grupp/nätverk i Bolivia (ca 10 personer), en grupp/nätverk i Ecuador (ca 6 personer) samt en grupp/nätverk i Peru (ca 4 personer). I varje land formas basgrupper utifrån geografisk närhet och intresse och det planeras och genomföres seminarier utifrån de förutsättningar som finns. Kommunikation med övriga kursdeltagare och kursledning sker via internet. En studiehandledning med uppmaning till användandet av lärkontrakt och tankebok finns på svenska och spanska.
Examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga arbeten, dessutom genom en "självdeklaration" där kursdeltagaren gör en egen beskrivning och analys av sin lärprocess.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Antingen godkänd Interkulturell pedagogik, vuxenpedagogik och folkbildning 1-20p, eller godkänd Vuxenpedagogik 20p, eller lärarexamen (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Interkulturell pedagogik, vuxenpedagogik och folkbildning 21-40 p
Intercultural Pedagogy
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HKTB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2001-06-14 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.