Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Retorik - att tala, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKTA38
Mål
Genom kursen ska den studerande förvärva:
- ett öppet och kritiskt förhållningssätt till talande texter av olika slag och i olika sammanhang
- fördjupade färdigheter i att analysera talade texter med avseende på struktur, logiskt sammanhang, hållbarhet och övertygande/övertalande metoder
- förmåga att praktiskt omsätta de analytiska färdigheterna vid arbete med eget tal i olika kontexter
Kursinnehåll
Kursen utgör en fördjupning av den muntliga delen av retorikämnet, i enlighet med retorikens grundmodell. Exempel på aspekter som behandlas är förberedelser, röstbehandling och kroppsspråk. Tygdpunkten ligger på uppövande av analysförmåga och förmåga till praktiskt genomförande. Det praktiska arbetet inriktas mot analys av talade texter och ljudupptagningar, mot egen argumentation sam diskussion och debatt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Gruppövningar förekommer utanför schemalagd tid.
Examination
Examination sker genom muntlig och skriftlig prövning och en skriftlig reflektion över den egna insatsen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
samt godkänd grundkurs i retorik, 5 poäng eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Retorik - att tala
Rhetoric - To Speak
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 104/05-41   Kurskod: HKTA38      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-11-23.