Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering , 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HKTA14
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska
- förvärva kunskap om vuxnas lärande och folkligt bildningsarbete i ett internationellt perspektiv
- öka sin förmåga att uppleva och analysera sin omvärld utifrån begreppen interkulturalitet, identitet och globalisering
- öka sin medvetenhet om hur globala processer inverkar på familj, skola, samhälle, arbetsliv och kulturliv
- omsätta sina kunskaper i ökad förmåga att undersöka, planera och skapa förutsättningar för interkulturellt bildningsarbete.
Kursinnehåll
Introduktion till interkulturell pedagogik, 10 poäng
Introduction to Intercultural Education
Bildningsarbete inom akademi och sociala rörelser som verktyg för kunskapande och folklig mobilisering utifrån skilda traditioner och i ett internationellt perspektiv.
Pedagogiska förhållningssätt i skilda kulturtraditioner med speciell fokusering på olika former för mångdimensionellt och interkulturellt lärande

Interkulturell kommunikation, identitet och globalisering, 10 poäng
Intercultural Communication, Identity and Globalization
Interkulturell kommunikation i ett pedagogiskt, didaktiskt och metodologiskt perspektiv med särskilt beaktande av makt- och hegemoniaspekter.
Globaliseringsprocessen och dess inverkan på identitets- och kulturfrågor ur främst ett lokalt och etniskt perspektiv. Vetenskap och forskning i interkulturell pedagogik.
Undervisning/Arbetsformer
Innehållet utgår från deltagarnas erfarenheter och bearbetas tematiskt. Kursen ges som distanskurs med återkommande seminarier i respektive land. Under och mellan seminarierna arbetar deltagarna i mindre grupper med självständiga litteratur- och fältstudier med upplevelse- och analysuppgifter.
Vid seminarietillfällena förekommer föreläsningar, gruppövningar och enskild reflektion och i möjligaste mån tillvaratas folkliga kulturuttryck med viktig interkulturellt innehåll. Studierna organiseras med hjälp av studiehandledning och individuella studieplaner samt i möjligaste mån även med hjälp av IKT-stöd. Stor vikt läggs vid komparativa studier genom samverkan mellan deltagare från skilda kulturella miljöer. Varje deltagare gör ett självständigt arbete som dokumenteras, presenteras och diskuteras i kursen.
Examination
Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning av förelagda uppgifter individuellt och i grupp. Ett aktivt deltagande i seminarierna krävs.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering
Intercultural pedagogy, identity and globalization
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HKTA14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PEA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2004-04-19.